Services

पाठीच्या मणक्याचे विचार

 • मान दुखने
  (cervical spondylosis)
 • पाठ दुखने
 • कंबर दुखने
  (lumber spondylosis)
 • स्लिपडिस्क
  (गादी सरकने)
 • कॉर्डकॉम्प्रेशन
  (नस दबने)
 • हातापायांना मुंग्या येणे
 • जड़पना बधिरता येणे
 • सायटिका
 • प्यारालायसिस
 • पाठीमधे बाक येणे
 • टाच दुखी
 • गुडघेदुखी
 • संधिवात
 • आमवात